SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže

Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, Česká republika, IČO: 451 48 066, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1515 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátor soutěže

PROMOANGEL s.r.o. se sídlem Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 290 24 463, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 160789 (dále jen „Organizátor“).

Technický správce soutěže

BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 22873 (dále jen „Technický správce“).

Název soutěže

„Ulítni s Bažantem a vyhraj“ (dále jen „Soutěž“).

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 13. 5. 2024 00:00:00 hod. do 7. 7. 2024 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu www.ulitnisbazantem.cz (dále také jako „Soutěžní web“) dobrovolně uděluje pro potřeby komunikace a pro případ Výhry svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce a Organizátor) pro účely této Soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 3 měsíců. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen. Souhlas je Soutěžícím udělován pro účely realizace Soutěže a poskytnutí Výhry.

Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
  • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zpracovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z Nařízení.

Zpracovávané osobní údaje Výherců: jméno, příjmení, telefon, platná e-mailová adresa, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště. U Výherce Hlavní Výhry se zpracovává i rodné číslo a číslo OP, a může se zpracovávat také jeho podobizna v rámci fotodokumentace realizace nebo odevzdaní výhry v souladu s Pravidly soutěže.

Zpracovávané osobní údaje Soutěžících: křestní jméno, telefon, platná e-mailová adresa.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 3 měsíce od jejich poskytnutí. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, kterým je Organizátor a Technický správce, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@pivozlatybazant.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže a zároveň ztrácí možnost získat Výhru v Soutěži.

Pořadatel zpracovává pro evidenci také osobní údaje Výherců Hlavních a Vedlejších Výher v rozsahu jméno, příjmení, telefon, platná e-mailová adresa, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, rodné číslo a číslo OP, a to pro plnění právní povinnosti, zejména pro účetní a daňové účely, po dobu stanovenou aktuálně platnými právními předpisy.

Další podrobnosti o tom, jak Pořadatel zpracovává osobní údaje, jsou dostupné zde a v pravidlech Soutěže.